Основни теми: Компютърна система. Системно – структурен анализ на системата. Структура, организация и архитектура на компютърната система. Подсистеми. Принстънски и Харвардски архитектурни модели. Класификация и Технико-икономическа характеристика на компютрите. Математически, логически и инженерни основи на компютъра. Действие на компютъра. Програмно управление - Система от команди и данни. Операционни структури на компютъра - Двоични суматори. Управляващи структури на компютъра - Автомати. Компютърна памет. Компютърен процесор: Централно управляващо устройство, Аритметико – логическо устройство. CISC и RISC, скаларни и конвейерни процесори. Едночипови микрокомпютри. Вход-изход на компютъра. Механизми за предаване на данни - Интерфейси (шини). Компютърна периферия – Периферни устройства за въвеждане, извеждане и външно запомняне на данни.