Целта на учебната дисциплина “Практикум” е студентите  да добият практически умения, навици и инженерен опит за анализиране, синтез и конструиране с експериментално реализиране на конкретна тема, задача, проблемен проект в областта на приложната  електроника.