Целта на учебната дисциплина е студентите даизучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ исинтезиране на цифрови схеми и устройства в съответствие със своите потребности иинтереси, както и да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. 

В краяна обучението си студентите ще:

  • Познават понятийния апарат на цифровата схемотехника;
  • Определя основните понятия, величини, показатели и зависимости в теорията наразглежданите схемни решения;
  • Знаят методите и средствата за анализ и синтез на изучаваните схемниконфигурации