Програма на МОН „Млади учени и постдокторанти – 2“

Програмата „Млади учени и постдокторанти -2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП).
Чрез изпълнението й ще се насърчат МУ и ПД към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на МУ и ПД, и подпомагане на развитието на тяхната кариера.

Приоритетните направления за развитие на научни изследвания в България са залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030 (НСРНИ) и са в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020 (ИСИС). Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са: 

младите учени – лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й; 

постдокторантите – учени, придобили образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й. 

Програмата е със срок на действие 3 години (2022 – 2025)

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:
I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

Кандидатстването по програмата става с попълване на Заявление (за МУ) и Проектно предложение (ПД).  

Горният комплект документи се подава в канцеларията на факултeта (стая 4242) на хартиен носител и в електронен вид на e-mail postdoc_mlu_fea@tu-plovdiv.bg адрес до 16.10.2022 г. включително