КСТ Магистри

Курсът е предназначен за инженери Компютърни системи и технологии, но е подходящ и за инженери по Електроника и Автоматика. Курсът включва лекции, представени, чрез мултимедия и упражнения в лаборатория. В рамките на упражненията студентите се запознават с различни развойни модули и начини за работа с тях, като всеки получава индивидуална задача (проект) в рамките на упражненията, която трябва да се предаде до началото на сесията.

Мета курс за обща информация към студентите магистри КСТ

Съвременнити Високопроизводителни клъстери включват различни процесорни ресурси, като например GPU-та или Xeon Phi процесори в допълнение на хост процесора. Използването на хетерогенни ресурси предполага и различен програмен модел. Езиците за програмиране са Cuda C, OpenCL, OpenACC, хибридно програмиране с комбинация на MPI и CudaC.

Дисциплината е въведение в системите за следене и управление (MCS - Monitoring and Control Systems) и приложението им в космическия сектор и космически мисии. Съдържанието е базирано на учебна MCS разработена с помощта на Java и Spring Framework. Представени са (в простен вид) основните потоци за събиране на телеметрия и изпращане на телекоманди, както и компонентите които ги изграждат. Упражненията имат за цел попълването на липсваща функционалност в учебната MCS с помощта на Java – работа със специфични файлови формати (YAML) и парсването им ,битови манипулации и конвертиране на обекти, кодиране и декодиране на бинарни потоци, синхронизация на обекти в многонишкова среда, съхраняване и извличане на данни.


Целта на учебната дисциплина е след завършване на курса, студентите да придобият знания за архитектурите на разпределени системи базирани на клиент-съсрвър приложения, Web технологии, P2P, SOA. Да придобият собствен опит при проектирането и реализирането на разпределени приложения. В края на обучението си студентите ще: познават архитектурата и организацията на съвременните разпределени системи и приложения; ще са запознати с методи и средства за изграждане на разпределени системи и приложения; ще имат начален опит в проектирането и създаването на разпределени приложения.

Основни теми: Методи и средства за създаване и пренос на работни компютърни изображения, видове изображения и характеристики;Първична обработка на компютърните изображения- конволюция и филтрация: линейни инелинейни филтри, честотни филтри, граници на приложимост; Математическа морфология;Сегментация на изображения; Определяне на информационни признаци и нормализация.Общи принципи и методи за обработка на динамични изображения. Анализ, клъстеризация иминимизация на признаково пространство; Системи и методи за разпознаване на образи:детерминирани, вероятностни, логически и лингвистични.