Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „Бакалавър" за специалности "Автоматика, информационна и управляваща техника” и “Електротехника",  професионално направление 5.2 Електротехника, Електроника и Автоматика област.

Дисциплината ПСММ цели да запознае студентите с основните принципи на изграждане на математични модели на системи и процеси, и тяхното валидиране с по-мощта на специализиран софтуер. Да даде базови знания за програмното осигуряване на системи, работещи в симулационна и реална среда. Да създаде умения за програмиране на езиците С и MATLAB, и използване на MATLAB/ Simulink като среда за математическо моделиране на системи с различна степен на сложност.