Курсът е предназначен да запознае студентите с основните цифрови схеми и устройства, с методите на проектирането и изчисляването им и с принципите на изграждането им. Разгледани са основните елементи на цифровата еле­ктроника, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, BiCMOS, I2L, изграждането на уст­ройства с комбинационна и последователностна логика, принципите на действие на фор­мирователни и релаксационни схеми и управлението на индикаторни елементи. В последният раздел се разглежда изграждането и приложението на устройства с комбини­рано цифрово и аналогово действие, като цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преоб­разуватели, устройство Следене/Запомняне.

Семинарните и лабораторните упражнения целят да създадат умения за експериментално изследване и практическо приложение на съвременните цифрови схеми.


Обучението по дисциплината е обособено в следните раздели: методология на функционалното проектиране на електронни схеми; моделиране на полупроводникови елементи; макромоделиране на операционни усилватели; анализ на чувствителност на електронни схеми; компютърни симулации; анализ и синтез на активни филтри. В края на обучението си студентът ще: придобие умения, свързани със създаването и модифицирането на принципни електронни схеми и подготовка им за симулации, чрез графичен схемен редактор от програмния пакет OrCad –студентска версия; познава методите и средствата за анализ и численисимулации на електронни схеми.

Основни теми: Същност, класификация и основни модели на усилвателите. Основни параметри и характеристики. Влияние на обратните връзки върху параметрите на усилвателите. Еднотранзисторни, променливотокови усилвателни стъпала с биполярни и полеви транзистори. Многостъпални усилватели и транзисторни каскоди. Постояннотокови и диференциални усилватели. Усилватели на мощност – режими и класове на работа, схемни решения, приложения; Операционни усилватели – параметри и характеристики; Основни схеми на свързване на операционните усилватели, приложения;