След завършване на курса студентите трябва да имат базови познания в областта на съвремените компютърни комуникации и мрежи
като: архитектура на отворените системи - моделa OSI на ISO, за глобалната компютърна мрежа INTERNET и съвременните интернет приложения базирани на TCP/IP протоколи. Да придобият собствен опит при изграгдане на компютърни мрежи, инсталиране и администриране на мрежови устройства и приложения.

Основни теми: Архитектура на отворени системи – моделa OSI на ISO, структура и функции на отделните слоеве. Съобщителни среди, методи и средства за обмен на данни. Комуникационни протоколи, управление обмена на данни. Канален слой. Локални мрежи – топологии, методи за достъп до съобщителната среда. Мрежов слой, маршрутизация и адресация - IP. Транспортен слой, протоколи ТСР, UDP, сокети. Приложен слой – интрнет приложения. Приложения – клиент/сървър, DNS, FTP, SMTP, HTTP. Мрежови операционни системи. Архитектура на приложения клиет/сървър.

В дисциплината ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ще се изучавате OpenMP, MPI, хибридно програмиране и използването на класовете за нишки в многонишковите езици C# и JAVA. Съществуват различни програмни модели и по различен начин се прилагат в класа на Високо-производителните компютри. В последно време все повече навлиза програмирането на хетерогенни системи и в няколо лекции ще се запознаете с CUDA C. 

За програмното решаване на някои сложни задачи, като например тези от областта на математическата физика, комбинаториката или дискретната оптимизация, е необходим огромен изчислителен ресурс. Освен това се използва и допълнителен софтуер за профилиране и търсене на bottleneck, hotspot и други параметри. 

Курсът е предназначен за студенти от специалност "Компютърни системи и технологии" - бакалаври. Базира се върху предходни дисциплини от бакалаварският план от типа на: Цифрова схемотехника и Микропроцесорна техника. Курсът третира основни въпроси от архитектурата на универсални и специализирани микрокомпютърни системи, като организацията им, организацията и управлeнието на входно/изходния обмен на данни. Разглеждат се особености на при изграждането на системата на прекъсване и директния достъп до паметта, разработването и реализирането на входи/изходни програмни драйвери. Лабораторните упражнения се провеждат върху персонални компютри от типа IBM PC/AT. Основната цел на упражненията е студентите да усвоят техниката на програмиране на Асемблер за 80х86, да придобият собствен опит при разработването и реализацията на входно/изходни програмни драйвери.