Available courses

ДисциплинатаЕлектрически измервания е фундаментална, тя има зацел да запознае студентите с основните технически средства и методи за измерване на електрически, магнитни и неелектрически величини, както и въпроси свързани с метрологичната обработка на резултатите от измерването при наличие на систематични,груби и случайни грешки.Придобитите знания и умения ще са необходими на студентите при овладяване на специалните дисциплини, при провеждане на лабораторни занятия по всички дисциплини и най-вече при реализацията на студента, когато е необходимо да се измери и оцени дадена физическа величина в която и да е област от практиката.

Основните въпроси, които се изучават в дисциплината са: въведение в икономиката на предприятието; бизнессреда на предприятието; функциониране и управление на предприятието; капитал; активи;материално стопанство; персонал; разходи и себестойност; ценообразуване; пласмент и продажби; приходи на предприятието; ефективност на производствено-стопанската дейност; инвестиции и финанси на предприятието; финансови отчети.

Основни теми: Линейна алгебра – полиноми, нули на полиноми, детерминанти, матрици, системи линейни уравнения; Аналитична геометрия
– вектори, координатни системи, уравнения на права и равнина, конични сечения, общи понятия за повърхнини, повърхнини от втора степен; Реален анализ – числови редици, граница на числови редици, граница и непрекъснатост на функция, производна и диференциал на функция на една променлива, изследване на функция на една променлива.

Машинознанието е сборна дисциплина, включваща елементи от: механика, съпротивление на материалите, теория на механизмите и машините, машинни елементи и др. То има за цел да създаде базови машинни познания в бъдещите немашинни инженери.

Маханиката разглежда движението и равновесието на телата, както и появяващите се при това взаимодействия между тях. Допълнително ще бъдат разгледани елементи от съпротивление на материалите и теория на механизмите и машините.

След завършване на курса студентите трябва да имат базови познания в областта на съвремените компютърни комуникации и мрежи
като: архитектура на отворените системи - моделa OSI на ISO, за глобалната компютърна мрежа INTERNET и съвременните интернет приложения базирани на TCP/IP протоколи. Да придобият собствен опит при изграгдане на компютърни мрежи, инсталиране и администриране на мрежови устройства и приложения.

Основни теми: Архитектура на отворени системи – моделa OSI на ISO, структура и функции на отделните слоеве. Съобщителни среди, методи и средства за обмен на данни. Комуникационни протоколи, управление обмена на данни. Канален слой. Локални мрежи – топологии, методи за достъп до съобщителната среда. Мрежов слой, маршрутизация и адресация - IP. Транспортен слой, протоколи ТСР, UDP, сокети. Приложен слой – интрнет приложения. Приложения – клиент/сървър, DNS, FTP, SMTP, HTTP. Мрежови операционни системи. Архитектура на приложения клиет/сървър.

Мета курс за комуникация със студентите първи курс от всички специалности на ФЕА

Основни теми: Пространства на сигналите; Базиси; Типови входни въздействия; Описание на сигнали във времевата област;  Форми на реда на Фурие, свойства на Фурие преобразуването; Линейни инвариантни във времето непрекъснати и дискретни системи – описание, свойства и характеристики; Преобразуване на Лаплас и z-преобразуване; Системни функции; Полюсно-нулева диаграма; Аналогови и цифрови методи за формиране на радиосигнал; Спектри на АМ, ЧМ и АИМ сигнали; Приложение на модулациите.


Основни теми: Трептения – собствени и затихващи, Събиране на хармонични трептения, Принудени трептения, Вълни(видове, отражение и пречупване), Фотометрия и физиологична оптика, Геометрична оптика, Интерференция, Дифракция, холография, Взаимодействие на светлината с веществото, Двойно пречупване и оптична активност, Акустика, Вълново-корпускулярен дуализъм Увод в квантовата механика (съотношение на неопределеността, вълнова функция, свободна частица, частица в потенциална яма с безкрайно и крайно високи стени, потенциална бариера, квантов хармоничен осцилатор), Водородо-подобен атом, Многоелектронни атоми, Енергия на електрините в кристалите (енергийни зони, метали, полупроводници и диелектрици), Квантова статистика, Полупроводници, Електрична проводимост на метали и полупроводници, Контактни вления, Термоелектрични явления, Галвано-магнитни явления, Физични основи на лазерите, Луминесценция, Ядрена физика (строеж на ядрото, радиоактивност, ядрена енергетика, елементарни частици)

Знанията и уменията по Физическо възпитание испорт създават предпоставки за овладяване и усъвършенстване на широк спектър отдвигателни умения и навици, закаляване на организма и изграждане на високо морални и устойчиви личности.

This is the place to manage the process of preparation diploma assignments, control the work of graduates and the organization of diploma thesis defenses.

The main topics concern: Computers and Applications. Modern Information Technologies. Computer Communications. Computer Architecture. Hardware. Computer as a Data Manipulator. Number Systems. Data Representation. Computer Software. Operating Environments. Graphical User Interface. Computer Programming. Programming Languages. Computer-Based Problem Solving Methodology. High-Level Programming Language C. General Program Format. The Fundamental Data Types. Operations with Data. Expressions. Statements. Basic Input and Output. Processing of Data. Control Structures. Modular Programming. Functions. Pointers. Addressing and De-referencing. Pointer Arithmetic. Advanced Use of Functions. Data Structuring. Arrays. Pointers and Arrays. Character Processing. Strings. Structures and Unions. Files. The Pre-processor. Macro Definitions.

The lectures in EE 1 are organized in the following topics: Basic principles of Electrical Engineering. Direct current electric circuits. Transients. Steady state alternating currents. Three-phase circuits. The theory is illustrated by numerous solved examples, which are explained in detail. Problems for self-study are given for every lecture.


This course introduces students to different types of production. To achieve this goal, will discuse main elements of production, will be organized visits to various successfully operating  enterprises. During the visits the students can understand how the companies working in a real Bulgarian market. They can see different types of production organization, technological processes, machines, systems automation, information management systems.

Discussions for basic requirements, methods and means for ensuring safety work in the conditions of modern technological processes in the industry. At the end of the course the students will know the conceptual apparatus of technical safety; basic safety requirements under different working conditions and basic methods and means to ensure occupational safety. 

Upon completion of the course students will be able to apply the basic methods for analysis and synthesis of continuous and discrete control systems in solving engineering problems. 

The course aims to create and develop knowledge and skills for presenting and solving problems related to the design, setup and construction of control systems in various technical fields, using methods and tools of management theory.

Students are learning computer design and simulation of physical systems. Central roles in this course take the computer analysis, design, modelling and simulation of linear and nonlinear continuous and discrete time systems. The course involves computer modelling and simulation of dynamical system described by differential and difference equations, transfer function, state space model together with the methods of transformation from one model to another. Simulation of time and frequency responses of the system is also included in the course with application to active low pass filters design. Managing vectors and matrices as well as matrix functions and two and three dimensional graphics are also part of this course.


The aims and objectives of the course are to introduce the basic knowledge of the structure and organization of ERP systems based on a real system. 

The discipline is a first step and a prerequisite for additional training in the future and acquisition of specific SAP (Systems, Applications & Products in Data Processing) skills.


Knowledge for relationships between the environment and the human production activity. Establishment of abilities for determination of the determination of the interaction and the development of the ecosystems, for the influence of the basic air-, water- and soil pollutants. Completing the course, the students will be acquainted with the relations between the environment, the ecosystems, soils, water and the air, is able to take into consideration the impact of the change of each component on the entire development; will be familiar with the terminology for preservation of the environment and steady development; can select basic elements, related with the application of the technologies for waste water treatment, gases and  wastes; will know some methods and techniques for decreasing the influence of the present production on the environment.

The aims of the course Manufacturing in Electronic Industry are to give knowledge of the perimeter of the Electronic Industry, what are the products of this industry, and to generalize the knowledge of Electronics to form full and deep vision of Electronic Manufacturing.

The main topics concern: Computers and Applications. Modern Information Technologies. Computer Communications. Computer Architecture. Hardware. Computer as a Data Manipulator. Number Systems. Data Representation. Computer Software. Operating Environments. Graphical User Interface. Computer Programming. Programming Languages. Computer-Based Problem Solving Methodology. High-Level Programming Language C. General Program Format. The Fundamental Data Types. Operations with Data. Expressions. Statements. Basic Input and Output. Processing of Data. Control Structures. Modular Programming. Functions. Pointers. Addressing and De-referencing. Pointer Arithmetic. Advanced Use of Functions. Data Structuring. Arrays. Pointers and Arrays. Character Processing. Strings. Structures and Unions. Files. The Pre-processor. Macro Definitions.
The main topics concern: Computers and Applications. Modern Information Technologies. Computer Communications. Computer Architecture. Hardware. Computer as a Data Manipulator. Number Systems. Data Representation. Computer Software. Operating Environments. Graphical User Interface. Computer Programming. Programming Languages. Computer-Based Problem Solving Methodology. High-Level Programming Language C. General Program Format. The Fundamental Data Types. Operations with Data. Expressions. Statements. Basic Input and Output. Processing of Data. Control Structures. Modular Programming. Functions. Pointers. Addressing and De-referencing. Pointer Arithmetic. Advanced Use of Functions. Data Structuring. Arrays. Pointers and Arrays. Character Processing. Strings. Structures and Unions. Files. The Pre-processor. Macro Definitions.

In this course the students gain knowledge about industrial electronics, power conversion and electric motors modelling, simulation and control. This includes Operational amplifiers, power transistors and thyristors control circuits , DC-DC and DC-AC converters, modelling and control of DC motors , Electronically commutated motors and AC motors.   

The main topics concern: Computers and Applications. Modern Information Technologies. Computer Communications. Computer Architecture. Hardware. Computer as a Data Manipulator. Number Systems. Data Representation. Computer Software. Operating Environments. Graphical User Interface. Computer Programming. Programming Languages. Computer-Based Problem Solving Methodology. High-Level Programming Language C. General Program Format. The Fundamental Data Types. Operations with Data. Expressions. Statements. Basic Input and Output. Processing of Data. Control Structures. Modular Programming. Functions. Pointers. Addressing and De-referencing. Pointer Arithmetic. Advanced Use of Functions. Data Structuring. Arrays. Pointers and Arrays. Character Processing. Strings. Structures and Unions. Files. The Pre-processor. Macro Definitions.

Да се анализират реални данни за пътния трафик, след предварителен анализ, групиране и ппречистване и се използва някой от предложениете методи:


1. Описателна статистика: Изчисляване на основни статистически данни като средна стойност, медиана, мода, стандартно отклонение и дисперсия за различни групирания на данните. Визуализация.

2. Анализ на времеви редове (ARIMA или SARIMA).

3. Клъстерен анализ (k-means или йерархично групиране).

4. Класификация и прогнозиране: Изграждане на прогнозни модели за предвиждане на условията на трафика при различни сценарии или интервенции.

5. Откриване на аномалии: Идентифицирайте необичайни или необичайни модели на трафик, които се отклоняват значително от нормата.

Целта на този курс е да подпомогне оформянето на дипломните задания и дипломните работи и провеждането на дипломните защити.

Мета курс за комуникация със студентите 1ви курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 2ри курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 3ти курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 4ти курс КСТ

Целта на учебната дисциплина е е да разкрие възможностите на Java и да представи по достъпен начин, с помощта на множество практически примери, основните принципи при създаване на различни приложения на този език. В курсът се представят съвременните среди за програмиране с Java.

В дисциплината ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ще се изучавате OpenMP, MPI, хибридно програмиране и използването на класовете за нишки в многонишковите езици C# и JAVA. Съществуват различни програмни модели и по различен начин се прилагат в класа на Високо-производителните компютри. В последно време все повече навлиза програмирането на хетерогенни системи и в няколо лекции ще се запознаете с CUDA C. 

За програмното решаване на някои сложни задачи, като например тези от областта на математическата физика, комбинаториката или дискретната оптимизация, е необходим огромен изчислителен ресурс. Освен това се използва и допълнителен софтуер за профилиране и търсене на bottleneck, hotspot и други параметри. 

Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”, Факултет Електроника и Автоматика на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. След завършване на курса, студентите трябва да придобият знания за архитектурата на отворените системи - моделa OSI на ISO, глобалната компютърна мрежа INTERNET и приложенията, базирани на TCP/IP протоколи. Предпоставки: Микропроцесорна техника, Микропроцесорни системи, Операционни системи, Компютърни архитектури, Програмни езици.


Основни теми: Растерна графика: представяне на изображения, формати, цветови системи; методи за растеризация; Параметрични описания на криви; Проективна геометрия и геометрични трансформации; 2D и 3D графично моделиране: каркасно, блоково, структурно, текстурно; Осветяване и оцветяване на синтезирани компютърни изображения.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване на студентите с основните принципи в устройството и действието на компютърните системи, както и въведение в програмирането чрез запознаване с основи на алгоритмите, структурите от данни и езика за програмиране C.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Компютърната система – средство за обработка и съхраняване на информацията; Класификация на компютрите; Носител на информация в компютъра; Представяне, съхраняване и пренасяне на информацията в компютъра; Елементи от компютърна архитектура и принцип на работа на компютъра; Данни, алгоритми и програми; Езици за програмиране; Структури от данни; Алгоритмични инструменти в езика; Транслиране; Класификация на програмното осигуряване.


Факултативна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „бакалавър“, специалност “Компютърни системи и технологии” към ФЕА, ТУ - Пловдив

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

 • Предоставя се информация на новоприетите студенти, която да им помогне за адаптиране към обучението във ВУЗ. 
 • Студентите се запознават с административното обслужване, научните и учебните направления на съответните катедри от ФЕА.
 • Канят се фирми партньори и партньорски организации за да представят браншовете, в които студентите могат да се реализират
 • Разглеждат се теми свързани с възможностите за реализация на завършилите специалност “КСТ” в индустрията и бита; организацията на факултета, катедрите и обучението на студентите. Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”, Факултет Електроника и Автоматика на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. След завършване на курса, студентите трябва да придобият знания за архитектурата на отворените системи - моделa OSI на ISO, глобалната компютърна мрежа INTERNET и приложенията, базирани на TCP/IP протоколи. Предпоставки: Микропроцесорна техника, Микропроцесорни системи, Операционни системи, Компютърни архитектури, Програмни езици.


Изучаване на съвременни технологии и методики за проектиране на компютърни системи и интегрални схеми. Курсът е разработен от SIBIZ.

Основни теми: Същност и принципи -разграничаване и независимост на програми и данни, интегритет на данните. Модел съссъщности и връзки : Типове и проявления същности. Атрибути, домени, видове атрибути,null, ключове. Типове и проявления връзки. Степен на връзка, атрибути на връзка, роли,рекусривни връзки. Релационен модел на данните : Основни понятия - атрибут, домен наатрибут, null, запис, поле, видове атрибути, релация. Схема и съдържание на релация.Релационна алгебра : Определение. Общи характеристики на операциите - аргументи,резултат, степен. SQL : Идеология и принципи на стандарта SQL. Структура на езика.Базови и виртуални таблици. Операции с данните.

Целта на учебната дисциплина е студентите даизучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ исинтезиране на цифрови схеми и устройства в съответствие със своите потребности иинтереси, както и да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. 

В краяна обучението си студентите ще:

 • Познават понятийния апарат на цифровата схемотехника;
 • Определя основните понятия, величини, показатели и зависимости в теорията наразглежданите схемни решения;
 • Знаят методите и средствата за анализ и синтез на изучаваните схемниконфигурации

Растерна графика: представяне на изображения,формати, цветови системи; методи за растеризация; Параметрични описания на криви;Проективна геометрия и геометрични трансформации; 2Dи 3D графично моделиране:каркасно, блоково, структурно, текстурно; Осветяване и оцветяване на синтезираникомпютърни изображения.

В началото на курса се разглеждат методите за реализация на езиците за програмиране, видовете данни, типовете им и тяхното вътрешно представяне. След това се изучават езиковите средства за деклариранена данни, управляващите структури и видовете изрази в различните езици. Видовете структури на програмите – блокова, модулна пакетна, обектна, класова и компонентна, моделите на паметта, подпрограмите и начините за предаване на параметри са ядрото на курса.

Курсът е предназначен за студенти от специалност "Компютърни системи и технологии" - бакалаври. Базира се върху предходни дисциплини от бакалаварският план от типа на: Цифрова схемотехника и Микропроцесорна техника. Курсът третира основни въпроси от архитектурата на универсални и специализирани микрокомпютърни системи, като организацията им, организацията и управлeнието на входно/изходния обмен на данни. Разглеждат се особености на при изграждането на системата на прекъсване и директния достъп до паметта, разработването и реализирането на входи/изходни програмни драйвери. Лабораторните упражнения се провеждат върху персонални компютри от типа IBM PC/AT. Основната цел на упражненията е студентите да усвоят техниката на програмиране на Асемблер за 80х86, да придобият собствен опит при разработването и реализацията на входно/изходни програмни драйвери.


Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните принципи на създаване и възпроизвеждане на тримерни модели, както и да даде начални умения по използване на съвременни средства за тримерен печат. Дисциплината е практически насочена. Включени са теми за създаване на тримерни модели, програмните средства, чрез които се изпълняват; описание на методите за тримерно принтиране; използваните материали и някой специфични особености на печата.

Основни теми: Фон Нойманов компютър. Принципи на програмното управление. Представяне на информацията в компютрите. Реализиране на аритметични действия при компютърните системи. Използвана елементна база при съвременните компютърни системи. Структура на процесора – ALU, организация на регистрите, управляващо устройство. Организация на системната шина, основни цикли на системната шина. Памети организация, видове памети. Вход-изхода при компютърните системи, интерфейси за вход-изход. Процесори с архитектури - CISC, RISC, виртуални машини. Микропроцесори, микроконтролери. Развитие на съвременни компютърни системи

Основни познания за изискванията, методи и средства за осигуряване на безопасност на труда в условията на съвременните технологични процеси в индустрията. В процеса на обучение се набляга на осигуряването на техническа безопасност на работното място в различни условия и за съоръжения с повишен риск и техническия надзор, управление на здравето и безопасността на работното място, анализ и оценка на риска на работното място, фактори от работната среда, разгледани в контекста на настоящото техническа законодателство и приложими стандарти.
В края на курса студентът ще има основни компетенции за:
• познаване на концептуалния апарат за техническа безопасност;
• познаване на основните изисквания за безопасност при различни условия на труд;
• Анализ и оценка на риска на работното място и познаване на основни методи и инструменти за осигуряване на безопасност при работа.


Целта на учебната дисциплина е е да разкрие възможностите на Java и да представи по достъпен начин, с помощта на множество практически примери, основните принципи при създаване на различни приложения на този език. В курсът се представят съвременните среди за програмиране с Java.

Цел на курса е да мотивира студентите от КСТ III-ти курс да се запознаят с основните концепции на „Компютърни Архитектури“. Тази дисциплина е фундаментална за студентите от специалността КСТ. Но за съжаление, голяма част от студентите са незаинтересувани от изучаването на компютърните организации на съвременните компютри. Много студенти считат дисциплината „Компютърни Архитектури“ твърде хардуерно ориентирана и далечна от тяхното бъдещо професионално развитие като софтуерни инженер.

Една част от лекциите от курса са свързани с използването на MIPS архитектурата, този процесор е остарял, но в много от лекционните материали се използва като ресурс за изучаването на теоретичните аспекти от КА. Освен това за упражненията се използват симулационни техники, които са базирани на MIPS архитектурата.

В курса е отделено внимание и на все повече развиващите се GPU архитектури, които се използват за самообучаващите алгоритми.

През последните години, драматично нарастна използването на ARM процесорите в мобилните телефони и вградените системи. ARM процесорите също са RISC и са удобни за прототипи за обучение.

За създаването на ефективен програмен код всеки програмист трябва ясно да знае как същия ще се изпълни от процесорната архитектура и по какъв начин оптимално може да натовари ресурсите на съвремените процесори.


Учебна дисциплина за студенти II-ри курс от специалност “Компютърни системи и технологии”, Факултет Електроника и Автоматика на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

Целта на дисциплината е запознаване на студентите с основни понятия от дискретната математика. Включените теми са свързани с придобиването на знания и практически умения за прилагане на дискретните структури при построяването на алгоритми и решаването на задачи в областта на компютърните науки. 

В дисциплината ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ще се изучавате OpenMP, MPI, хибридно програмиране и използването на класовете за нишки в многонишковите езици C# и JAVA. Съществуват различни програмни модели и по различен начин се прилагат в класа на Високо-производителните компютри. В последно време все повече навлиза програмирането на хетерогенни системи и в няколо лекции ще се запознаете с CUDA C. 

За програмното решаване на някои сложни задачи, като например тези от областта на математическата физика, комбинаториката или дискретната оптимизация, е необходим огромен изчислителен ресурс. Освен това се използва и допълнителен софтуер за профилиране и търсене на bottleneck, hotspot и други параметри. 

Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”, Факултет Електроника и Автоматика на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. След завършване на курса, студентите трябва да придобият знания за архитектурата на отворените системи - моделa OSI на ISO, глобалната компютърна мрежа INTERNET и приложенията, базирани на TCP/IP протоколи. Предпоставки: Микропроцесорна техника, Микропроцесорни системи, Операционни системи, Компютърни архитектури, Програмни езици.


Мета курс за комуникация със студентите 4ти курс КСТ

Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”, Факултет Електроника и Автоматика на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. След завършване на курса, студентите трябва да придобият знания за архитектурата на отворените системи - моделa OSI на ISO, глобалната компютърна мрежа INTERNET и приложенията, базирани на TCP/IP протоколи. Предпоставки: Микропроцесорна техника, Микропроцесорни системи, Операционни системи, Компютърни архитектури, Програмни езици.


Целта на учебната дисциплина е е да разкрие възможностите на Java и да представи по достъпен начин, с помощта на множество практически примери, основните принципи при създаване на различни приложения на този език. В курсът се представят съвременните среди за програмиране с Java.

Факултативна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „бакалавър“, специалност “Компютърни системи и технологии” към ФЕА, ТУ - Пловдив

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

 • Предоставя се информация на новоприетите студенти, която да им помогне за адаптиране към обучението във ВУЗ. 
 • Студентите се запознават с административното обслужване, научните и учебните направления на съответните катедри от ФЕА.
 • Канят се фирми партньори и партньорски организации за да представят браншовете, в които студентите могат да се реализират
 • Разглеждат се теми свързани с възможностите за реализация на завършилите специалност “КСТ” в индустрията и бита; организацията на факултета, катедрите и обучението на студентите. В дисциплината ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ще се изучавате OpenMP, MPI, хибридно програмиране и използването на класовете за нишки в многонишковите езици C# и JAVA. Съществуват различни програмни модели и по различен начин се прилагат в класа на Високо-производителните компютри. В последно време все повече навлиза програмирането на хетерогенни системи и в няколо лекции ще се запознаете с CUDA C. 

За програмното решаване на някои сложни задачи, като например тези от областта на математическата физика, комбинаториката или дискретната оптимизация, е необходим огромен изчислителен ресурс. Освен това се използва и допълнителен софтуер за профилиране и търсене на bottleneck, hotspot и други параметри. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване на студентите с основните принципи в устройството и действието на компютърните системи, както и въведение в програмирането чрез запознаване с основи на алгоритмите, структурите от данни и езика за програмиране C.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Компютърната система – средство за обработка и съхраняване на информацията; Класификация на компютрите; Носител на информация в компютъра; Представяне, съхраняване и пренасяне на информацията в компютъра; Елементи от компютърна архитектура и принцип на работа на компютъра; Данни, алгоритми и програми; Езици за програмиране; Структури от данни; Алгоритмични инструменти в езика; Транслиране; Класификация на програмното осигуряване.


Уважаеми студенти,

Цел на курса е да мотивира студентите от КСТ III-ти курс да се запознаят с основните концепции на „Компютърни Архитектури“. Тази дисциплина е фундаментална за студентите от специалността КСТ. Но за съжаление, голяма част от студентите са незаинтересувани от изучаването на компютърните организации на съвременните компютри. Много студенти считат дисциплината „Компютърни Архитектури“ твърде хардуерно ориентирана и далечна от тяхното бъдещо професионално развитие като софтуерни инженер.

Една част от лекциите от курса са свързани с използването на MIPS архитектурата, този процесор е остарял, но в много от лекционните материали се използва като ресурс за изучаването на теоретичните аспекти от КА. Освен това за упражненията се използват симулационни техники, които са базирани на MIPS архитектурата.

В курса е отделено внимание и на все повече развиващите се GPU архитектури, които се използват за самообучаващите алгоритми.

През последните години, драматично нарастна използването на ARM процесорите в мобилните телефони и вградените системи. ARM процесорите също са RISC и са удобни за прототипи за обучение.

За създаването на ефективен програмен код всеки програмист трябва ясно да знае как същия ще се изпълни от процесорната архитектура и по какъв начин оптимално може да натовари ресурсите на съвремените процесори.


След завършване на курса студентите трябва да имат базови познания в областта на съвремените компютърни комуникации и мрежи
като: архитектура на отворените системи - моделa OSI на ISO, за глобалната компютърна мрежа INTERNET и съвременните интернет приложения базирани на TCP/IP протоколи. Да придобият собствен опит при изграгдане на компютърни мрежи, инсталиране и администриране на мрежови устройства и приложения.

Основни теми: Архитектура на отворени системи – моделa OSI на ISO, структура и функции на отделните слоеве. Съобщителни среди, методи и средства за обмен на данни. Комуникационни протоколи, управление обмена на данни. Канален слой. Локални мрежи – топологии, методи за достъп до съобщителната среда. Мрежов слой, маршрутизация и адресация - IP. Транспортен слой, протоколи ТСР, UDP, сокети. Приложен слой – интрнет приложения. Приложения – клиент/сървър, DNS, FTP, SMTP, HTTP. Мрежови операционни системи. Архитектура на приложения клиет/сървър.

Целта на учебната дисциплина е е да разкрие възможностите на Java и да представи по достъпен начин, с помощта на множество практически примери, основните принципи при създаване на различни приложения на този език. В курсът се представят съвременните среди за програмиране с Java.

Цел на курса е да мотивира студентите от КСТ III-ти курс да се запознаят с основните концепции на „Компютърни Архитектури“. Тази дисциплина е фундаментална за студентите от специалността КСТ. Но за съжаление, голяма част от студентите са незаинтересувани от изучаването на компютърните организации на съвременните компютри. Много студенти считат дисциплината „Компютърни Архитектури“ твърде хардуерно ориентирана и далечна от тяхното бъдещо професионално развитие като софтуерни инженер.

Една част от лекциите от курса са свързани с използването на MIPS архитектурата, този процесор е остарял, но в много от лекционните материали се използва като ресурс за изучаването на теоретичните аспекти от КА. Освен това за упражненията се използват симулационни техники, които са базирани на MIPS архитектурата.

В курса е отделено внимание и на все повече развиващите се GPU архитектури, които се използват за самообучаващите алгоритми.

През последните години, драматично нарастна използването на ARM процесорите в мобилните телефони и вградените системи. ARM процесорите също са RISC и са удобни за прототипи за обучение.

За създаването на ефективен програмен код всеки програмист трябва ясно да знае как същия ще се изпълни от процесорната архитектура и по какъв начин оптимално може да натовари ресурсите на съвремените процесори.


В дисциплината ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ще се изучавате OpenMP, MPI, хибридно програмиране и използването на класовете за нишки в многонишковите езици C# и JAVA. Съществуват различни програмни модели и по различен начин се прилагат в класа на Високо-производителните компютри. В последно време все повече навлиза програмирането на хетерогенни системи и в няколо лекции ще се запознаете с CUDA C. 

За програмното решаване на някои сложни задачи, като например тези от областта на математическата физика, комбинаториката или дискретната оптимизация, е необходим огромен изчислителен ресурс. Освен това се използва и допълнителен софтуер за профилиране и търсене на bottleneck, hotspot и други параметри. 

Курсът е предназначен за студенти от специалност "Компютърни системи и технологии" - бакалаври. Базира се върху предходни дисциплини от бакалаварският план от типа на: Цифрова схемотехника и Микропроцесорна техника. Курсът третира основни въпроси от архитектурата на универсални и специализирани микрокомпютърни системи, като организацията им, организацията и управлeнието на входно/изходния обмен на данни. Разглеждат се особености на при изграждането на системата на прекъсване и директния достъп до паметта, разработването и реализирането на входи/изходни програмни драйвери. Лабораторните упражнения се провеждат върху персонални компютри от типа IBM PC/AT. Основната цел на упражненията е студентите да усвоят техниката на програмиране на Асемблер за 80х86, да придобият собствен опит при разработването и реализацията на входно/изходни програмни драйвери.